Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia

Xem thông tin chi tiết tại CBTT-Tổ chức ĐHĐCĐ 2018