Thông báo về việc đã kí hợp đồng số 264/2017/HĐKT-AFCVN

Thông báo về việc đã kí hợp đồng số 264/2017/HĐKT-AFCVN ngày 01/12/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia cho năm tài chính 2017

Xin xem file đính kèm CBTT-ký HĐ Kiểm toán với AFC