Công văn về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia đã ban hành Công văn số 45/2019/CV-SULECO ngày 09/4/2019 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

Xem thông tin chi tiết tai CV.Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2019