Ngày 10/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty Suleco đã ban hành nghị quyết theo đề nghị của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 10/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty Suleco đã ban hành nghị quyết theo đề nghị của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

CBTT- Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS