Ngày 10/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty Suleco đã ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 10/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty Suleco đã ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

CBTT- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT