Quyết định thành lập chi nhánh miền Trung

Ngày 18/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia đã ban hành quyết định số 09/2018/QĐ.HĐQT-SULECO về việc thành lập chi nhánh miền Trung và quyết định số 10/2018/QĐ.HĐQT-SULECO về việc bổ nhiệm người đứng đầu là ông Đặng Quang Tý

Xem chi tiết  BBH.HĐQT.18.09.2018