Thông báo – ban hành Nghị quyết số 20/2020/NQ.ĐHĐCĐ-SULECO về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia”

Ngày 22/01/2020, Công ty Suleco đã ban hành Nghị quyết số 20/2020/NQ.ĐHĐCĐ-SULECO về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia”

Xem chi tiết tại:Điều lệ sửa đổi lần 3_final