THÔNG BÁO V/v: “Hủy đăng ký Công ty đại chúng”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty


Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia


Địa chỉ: Số 635A Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


Điện thoại: (028) 38 227 229; Fax: (028) 38 227 238


Căn cứ nội dung Công văn số 2688/UBCK-GSĐC ngày 04/5/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v: Hủy đăng ký Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia kể từ ngày 05/4/2019.


Nay Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia thông báo để Quý cổ đông được biết.


TM. CÔNG TY CP DV XK LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA

TỔNG GIÁM ĐỐC


LÊ THỊ MỸ HẠNH