Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia

Ngày 10/5/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Công văn số 491/TB-SGDHN về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia

Xem chi tiết tại: HNX.Hủy đăng ký đại chúng