05.10.2023
Giấy phép đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài
05.10.2023
Giấy phép Hoạt động dịch vụ việc làm
05.10.2023
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp
05.10.2023
Giấy phép Hoạt động cho thuê lại lao động
05.10.2023
Giấy phép dịch vụ Tư vấn Du học
05.10.2023

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

05.10.2023

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC