04.10.2023
Thành lập với tên "Phòng hợp tác Lao động Nước ngoài" thuộc Sở LĐ - TB & XH TP.HCM
04.10.2023
Chuyển đổi thành Công ty Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia
04.10.2023
Khánh thành trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Lao động Quốc tế Suleco
04.10.2023
Chuyển đổi Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ thành Trường Trung cấp nghề Suleco
04.10.2023
Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia
04.10.2023
Chuyển đổi Trường Trung cấp nghề Suleco thành Trường Trung cấp Suleco