Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 lần 2

22.07.2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Lần 2, chi tiết như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2022 (Thứ bảy).
Địa điểm: 165 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý Cổ đông vui lòng tải Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tại đây.

Tài liệu họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội tại đây.

Trân trọng.