Thông báo về việc tổ chức không thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29.06.2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức không thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem Thông báo đính kèm tại đây.

Trân trọng.